Algemene Voorwaarden 

Onderhavige verkoopsvoorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen iedere koper van één of meerdere geschenkbonnen en/of Spa Cinq Mondes producten (hierna de “Producten”) (hierna de “Consument”) via de website http://www.dolcelahulpegifts.be (hierna “de Website”) en de vennootschap “Dolce La Hulpe” (hierna “Dolce”), met maatschappelijke zetel te Brusselse Steenweg 135, 1310 Terhulpen, België en met ondernemingsnummer BE 0455 986 409. De Consument en Dolce worden hierna samen genoemd “de Partijen”.

Dolce behoudt zich het recht voor de huidige algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen, reden waarom het voor de Consument nodig is de voorwaarden te raadplegen bij ieder nieuw bezoek aan de Website. Iedere aankoop via de Website wordt beheerst door de algemene voorwaarden van kracht op datum van de bestelling. Door het bevestigen van de bestelling, wordt iedere Consument verondersteld voorafgaandelijk aan de transactie kennis te hebben genomen van de op dat ogenblik geldende algemene voorwaarden en deze zonder voorbehoud te hebben aanvaard. De Consument verklaart de volle juridische bekwaamheid te bezitten om zich te verbinden in het kader van de onderhavige algemene voorwaarden.

 

1 VOORWERP

Onderhavige algemene voorwaarden hebben als voorwerp de rechten en verplichtingen van de Partijen vast te leggen, in het kader van de online verkoop van geschenkbonnen en/of Producten.

 

2 INFORMATIE BETREFFENDE DE GESCHENKBONNEN

Er bestaat slechts één type geschenkbon aangeboden door Dolce die recht geeft op diensten die uitsluitend worden verricht in Dolce la Hulpe, te weten: één of meerdere overnachtingen in het hotel, een maaltijd in het restaurant of een wellness-bezoek. Een gedetailleerde beschrijving van de aangeboden diensten kan worden teruggevonden op de Website.

De waarde van de geschenkbon zal afgetrokken worden van het totaalbedrag van de uiteindelijke dienstverlening. Indien de waarde van de geschenkbon hoger ligt dan die van de dienst, zal het verschil tussen beiden niet worden uitbetaald aan de Consument.

De geschenkbon is geldig gedurende één jaar en mag slechts één keer en alleen in zijn totaliteit gebruikt en ingeruild worden.

De geschenkbon is niet cumuleerbaar met andere geschenk- of waardebonnen.

Als de Consument de bon verliest, wordt hem de kans geboden het nummer van de verloren geschenkbon terug te vinden op de aankoopfactuur. Deze factuur vermeldt eveneens het telefoonnummer waarnaar de Consument kan bellen teneinde de geschenkbon te blokkeren tot wanneer hem/haar een nieuwe geschenkbon wordt toegezonden. De leveringskosten samenhangend met de vervanging, verhoogd met een forfaitair bedrag worden door de Consument gedragen.

 

3 PRIJS

De verkoopprijzen zoals vermeld op de Website, en waar van toepassing genoteerd op de geschenkbonnen, zijn aangeduid in euro en inclusief alle belastingen, maar exclusief leveringskosten; laatstgenoemde worden bijgerekend zoals aangegeven bij de bestelling. Dolce behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijs te wijzigen en eventuele fouten recht te zetten. Indien dit de Consument nadeel zou berokkenen, wordt deze hiervan op de hoogte gesteld en heeft hij het recht de bestelling te annuleren. Dolce kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele (druk)fouten in de prijs of voorwaarden.

 

4 BTW

De verkoop van geschenkbonnen is vrijgesteld van BTW overeenkomstig art. 44, §3, 10° Wetboek BTW, voorzover de verkoopprijs gelijk is aan of lager is dan de nominale waarde. De aangeduide prijzen van de Dolce geschenkbonnen zijn gelijk aan of lager dan de nominale waarde.

De verkoop van Producten is onderworpen aan een BTW tarief van 21% reeds verwerkt in de verkoopprijs zoals vermeld op de Website.

 

5 BETALINGSWIJZEN

De betalingswijzen ter beschikking gesteld aan de Consument zijn de kredietkaart, maestro en home-banking.

Dolce behoudt zich het recht voor om de geschenkbon niet uit te leveren en/of de Producten niet te leveren ingeval van niet-betaling door de Consument of in geval van een betwisting van betaling bij de uitgever van de kredietkaart. Bovendien mag Dolce weigeren de geschenkbon en/of de Producten af te geven aan een Consument die, geheel of ten dele, een vorige bestelling niet betaald heeft.

 

6 ELEKTRONISCHE HANDTEKENING

De “computerklik” waarmee de Consument de bestelling of betaling van de geschenkbon en/of de Producten bevestigt, geldt als elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde juridische waarde heeft als een geschreven handtekening.

De bestelling door de Consument geldt slechts als aanvaard door Dolce wanneer de betaling aanvaard is door de uitgever van de kredietkaart. De aanvaarding van de bestelling door Dolce geschiedt bij versturing van de geschenkbon en/of Producten.

 

7 LEVERINGSWIJZE EN FACTURATIE

De op de Website bestelde geschenkbonnen worden aangetekend verzonden met De Post (€8 in België, €11 in de EER en €13 buiten de EER) en geleverd op het leveringsadres aangeduid door de Consument bij de bestelling.

De op de Website bestelde Producten worden verzonden met De Post of per koerier en geleverd op het leveringsadres aangeduid door de Consument bij de bestelling.

Dolce zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed en ten laatste binnen 30 kalenderdagen uitvoeren. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een levering niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan ten laatste één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Dolce wijst iedere verantwoordelijkheid van de hand betreffende langere leveringstermijnen veroorzaakt door de transporteur, zoals bijvoorbeeld door het zoek raken van een enveloppe  en/of de bestelde Producten tijdens het leveringsproces of bijvoorbeeld door een staking.

De aankoopfactuur wordt verzonden op het facturatieadres aangeduid door de Consument bij de bestelling.

 

8 VRIJWARING VOOR GEBREKEN

De Consument dient elk gebrek aan overeenstemming van de bestelde Producten en/of geschenkbon binnen een termijn van twee maanden na de vaststelling ervan schriftelijk aan Dolce mee te delen. In dat geval dient de Consument het Product en/of in het geval van een geschenkbon de enveloppe en diens integrale inhoud terug te zenden naar volgend adres: Dolce la Hulpe Brussels, 135 Brusselse Steenweg, 1310 Terhulpen, België. Bij gebrek aan dergelijke mededeling van het gebrek aan Dolce binnen de twee maanden na de vaststelling ervan verliest de Consument zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen Dolce in te stellen.

 

9 VOORWAARDEN INZAKE HERROEPING

Conform de wet, heeft de Consument die een bestelling heeft geplaatst op de Website, het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop en dit binnen veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de levering. Deze herroeping zal echter pas geldig zijn wanneer de Consument dit schriftelijk meedeelt aan Dolce en melding maakt van de aangekochte Producten en/of in het geval van een geschenkbon het nummer van de terug te betalen geschenkbon. De Consument dient, op eigen kosten, de enveloppe met daarin de geschenkbon en/of de bestelde Producten te sturen naar volgend adres: Dolce la Hulpe Brussels, 135 Brusselse Steenweg, 1310 Terhulpen, België. De terugstorting zal uitsluitend gebeuren via een storting op de bankrekening van de Consument.

 

10 NIETIGHEID VAN EEN OF MEERDERE CLAUSULES

Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden worden verklaard, om het even voor welke reden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

 

11 BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Alle persoonsgegevens die door Consument aan Dolce in het kader van de transactie werden verstrekt, zullen door Dolce behandeld worden overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, zal Dolce de persoonsgegevens enkel hanteren voor marktenenquêtes, klantenbeheer en desgevallend directe marketing. Het doorspelen van deze gegevens aan derden is niet toegelaten. De Consument kan kosteloos zijn recht op toegang tot en verbetering van zijn persoonsgegevens, alsook zijn recht zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor direct marketing doeleinden uitoefenen door een ondertekende en gedateerde schriftelijke aanvraag, vergezeld van zijn identiteitskaart te richten aan Dolce la Hulpe Brussels, 135 Brusselse Steenweg, 1310 Terhulpen, België. Of per e-mail aan het adres gifts.lahulpe@dolce.com.

Bij het verwerken van een bestelling via de Website, zijn de door de Consument doorgegeven persoonsgegevens onontbeerlijk; de Consument verbindt er zich dan ook toe dat deze gegevens zowel oprecht als waarheidsgetrouw zijn.

Indien hij dit heeft geaccepteerd bij het online plaatsen van zijn bestelling, kan de Consument tevens promotionele e-mails ontvangen. Evenwel bezit hij te allen tijde de mogelijkheid om geen dergelijke reclame meer te ontvangen door een knop aan te klikken voorzien op de Website.

 

12 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen de Partijen omtrent deze algemene voorwaarden of de overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen van dwingend recht of openbare orde, uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Product added to wishlist
Product added to compare.

PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Deze website, gevestigd in België, gebruikt "cookies" om uw surfervaring te verbeteren en ons in staat te stellen het nut van onze website voor u en voor ons te verbeteren. Meer informatie over cookies en hoe u uw toestemmingen kunt wijzigen in Ons privacy- en cookiebeleid.