Dolce La Hulpe logo

Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden Dolce

De huidige algemene voorwaarden van Dolce worden beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil tussen de partijen betreffende deze algemene voorwaarden of betreffende de overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden onderworpen zijn, vallen, onverminderd de rechtsregels van dwingend recht en openbare orde, onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

De verkoopvoorwaarden Dolce, zoals hieronder uiteengezet, regelen de contractuele relatie tussen elke koper (hierna de "Consument") van cadeaubon(nen) en/of Spa Cinq Mondes producten (hierna de "Producten") online via de website http://www.dolcelahulpegifts.be (hierna te noemen "de Site") en de vennootschap "Dolce La Hulpe SA" (hierna te noemen "Dolce"), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 135 Chaussée de Bruxelles, 1310 La Hulpe, België en met ondernemingsnummer BE 0455 986 409. De consument en Dolce worden hierna samen "de partijen" genoemd.

Dolce behoudt zich het recht voor de huidige algemene voorwaarden te wijzigen, vandaar dat het belangrijk is dat de gebruiker ze elke keer dat hij de Site gebruikt opnieuw leest. Elke aankoop op de Site wordt beheerst door de algemene voorwaarden van Dolce die van kracht zijn op de datum van de bestelling. Door zijn bestelling te valideren, wordt de Consument verondersteld vooraf kennis te hebben genomen van de huidige algemene voorwaarden en ze zonder voorbehoud te hebben aanvaard. De consument verklaart ook dat hij volledig rechtsbekwaam is om zich onder de huidige algemene voorwaarden te verbinden.

Deze Algemene Voorwaarden Dolce hebben tot doel de rechten en plichten van de Partijen vast te leggen in het kader van de online verkoop door Dolce van cadeaubonnen en/of Producten.

Dolce biedt slechts één type cadeaubon aan, die recht geeft op een prijsvermindering voor de levering van de volgende diensten, uitsluitend bij Dolce la Hulpe: één of meer overnachtingen in een hotel, een maaltijd in een restaurant of een "wellness"-verblijf Een gedetailleerde beschrijving van de aangeboden diensten is beschikbaar op de Site.

De waarde van de bon wordt afgetrokken van het totaalbedrag voor de verleende dienst. Als de waarde van de cadeaubon groter is dan de waarde van de dienst, zal het verschil tussen de twee niet aan de consument worden aangeboden.

Een cadeaubon is 1 jaar geldig, is niet inwisselbaar en kan maar één keer volledig gebruikt worden.

De waardebon kan niet gecombineerd worden met andere cadeau- of waardebonnen.

Als de consument de bon verliest, krijgt hij de gelegenheid om het verloren bonnummer op de aankoopfactuur terug te vinden. Op deze factuur staat ook het telefoonnummer waarnaar de consument kan bellen om de cadeaubon te blokkeren totdat een nieuwe wordt opgestuurd. De uit de vervanging voortvloeiende verzendkosten, vermeerderd met een forfaitair bedrag, zijn voor rekening van de consument.

De verkoopprijzen, aangegeven op de Site en, in voorkomend geval, geschreven op de cadeaubonnen, zijn uitsluitend in euro en alle taksen inbegrepen, exclusief leveringskosten; deze laatste worden extra gefactureerd, zoals aangegeven op het moment van de bestelling. Dolce behoudt zich het recht voor deze prijzen te wijzigen of eventuele fouten te corrigeren. Indien dit nadelig is voor de consument, wordt deze daarvan in kennis gesteld en heeft hij het recht zijn bestelling te annuleren. Dolce kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele (druk)fouten in de prijzen of voorwaarden.

De verkoop van cadeaubonnen is vrijgesteld van btw overeenkomstig artikel 44, §3, 10° van het btw-wetboek, op voorwaarde dat de verkoopprijs gelijk is aan of lager is dan de nominale waarde. De aangegeven prijzen van de Dolce cadeaubonnen zijn gelijk aan of lager dan de nominale waarde. De verkoop van Producten is onderworpen aan een BTW-tarief van 21 %, inbegrepen in de prijs, zoals vermeld op de website.

De betaalwijzen die de consument ter beschikking staan zijn kredietkaart, maestro en PC-banking.

Dolce behoudt zich het recht voor om de cadeaubon en/of de bestelde producten niet te leveren in geval van niet-betaling ervan door de consument of in geval van betwisting van de betaling met de uitgever van de kredietkaart. Bovendien kan Dolce weigeren de cadeaubon en/of de Producten te leveren aan een Consument die het bedrag van een vorige bestelling geheel of gedeeltelijk niet betaald heeft.

De "klik" die de Consument maakt bij de bevestiging van de bestelling of de betaling van de cadeaubon en/of de Producten staat gelijk aan een elektronische handtekening die tussen de Partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening.

De bestelling door de consument wordt door Dolce pas aanvaard nadat de betaling door de uitgever van de kredietkaart is aanvaard. De aanvaarding van de bestelling door Dolce gebeurt door de verzending van de cadeaubon en/of de producten.

De op de Site bestelde cadeaubonnen worden aangetekend verzonden (8€ in België, 11€ in de EEG, 13€ buiten de EEG) en afgeleverd op het afleveradres dat de consument bij zijn bestelling heeft opgegeven.

De op de site bestelde Producten worden per post of per vervoerder verzonden en afgeleverd op het afleveradres dat de consument bij zijn bestelling heeft opgegeven.

Dolce zal de aanvaarde bestellingen met bekwame spoed en uiterlijk binnen 30 kalenderdagen uitvoeren. Indien de levering vertraging oploopt, of indien de levering niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In dat geval heeft de consument het recht om de bestelling zonder schadevergoeding te annuleren. Bovendien wijst Dolce elke verantwoordelijkheid af in geval van verlenging van de leveringstermijn veroorzaakt door de vervoerder, bijvoorbeeld in geval van verkeerde plaatsing van de enveloppe en/of de te leveren Producten of in geval van staking.

De aankoopfactuur wordt gestuurd naar het factuuradres dat de Consument bij zijn bestelling heeft opgegeven.

De Consument moet Dolce schriftelijk op de hoogte brengen van elk gebrek aan overeenstemming van de cadeaubon en/of de bestelde Producten binnen een termijn van 2 maanden vanaf de datum van ontdekking van dit gebrek. In dat geval moet de Consument de Producten en/of, in het geval van een cadeaubon, de enveloppe met de volledige inhoud binnen dertig dagen terugsturen naar het volgende adres Dolce la Hulpe Brussel, 135 Chaussée de Bruxelles, 1310 La Hulpe, België. Als Dolce niet binnen twee maanden na de ontdekking van dit gebrek op de hoogte wordt gebracht, verliest de consument het recht om wegens het gebrek een vordering tegen Dolce in te stellen.

Overeenkomstig de wet heeft de Consument die via de Site een bestelling heeft geplaatst, het recht aan Dolce mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Deze herroeping kan echter alleen effectief zijn als de Consument Dolce daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gebracht, met vermelding van het gekochte Product en/of, in het geval van een cadeaubon, het nummer van de terug te betalen cadeaubon. De Consument moet de enveloppe met de cadeaubon en/of de bestelde Producten op eigen kosten terugsturen naar het volgende adres Dolce la Hulpe Brussel, 135 Chaussée de Bruxelles, 1310 La Hulpe, België. De terugbetaling zal uitsluitend gebeuren door middel van een bankoverschrijving op de rekening van de Consument.

Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook nietig verklaard zouden worden, behouden de andere bepalingen hun volledige geldigheid en draagwijdte.

Alle persoonsgegevens die door de Consument aan Dolce worden doorgegeven, in het kader van de uitgevoerde transactie, zullen door Dolce worden verwerkt overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Als verantwoordelijke voor de verwerking zal Dolce deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor marktonderzoek en klantenbeheer en, indien van toepassing, voor direct marketing. Er vindt geen overdracht van deze gegevens aan derden plaats. De Consument kan zijn recht op toegang, correctie en bezwaar kosteloos uitoefenen door een schriftelijke aanvraag, ondertekend, gedateerd en vergezeld van een fotokopie van zijn identiteitskaart, te richten aan Dolce, per gewone post naar het adres 135 Chaussée de Bruxelles, 1310 La Hulpe, België of per e-mail naar het adres gifts.lahulpe@dolce.com.

De door de consument meegedeelde informatie is onontbeerlijk voor de verwerking van de op de Site geplaatste bestellingen; de Consument verbindt er zich dus toe waarheidsgetrouwe en oprechte gegevens over hem/haar te verstrekken.

Als de Consument dit aanvaard heeft bij zijn bestelling op de Site, kunnen er promotionele e-mails naar de Consument gestuurd worden. De Consument heeft echter de mogelijkheid om op elk moment te vragen om dergelijke promoties niet langer te ontvangen, door op de daartoe bestemde knop op de Site te klikken.

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil tussen de partijen betreffende deze algemene voorwaarden of betreffende de contracten die aan deze algemene voorwaarden onderworpen zijn, valt, onverminderd de wettelijke regels van dwingend recht en openbare orde, onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Winkelwagen

0
image/svg+xml

Geen producten in de winkelmand.

Verder Winkelen